ĐOÀN THANH NIÊN - BIỂU MẪU NĂM 2016-2017

Thủ tục Kết nạp Đoàn viên

Sau khi hoàn thành xong Lớp Cảm tình Đoàn, sinh viên phải hoàn thành hồ sơ gồm: 1. Giấy Chứng nhận hoàn thành Lớp Cảm tình Đoàn (Sau khi có kết quả, Đoàn trường sẽ chủ động gửi về Đoàn khoa) 2. Giấy đảm bảo (giới...

Biểu mẫu - Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017

BÁO CÁO Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017 ----------- - Tổng hợp các chi đoàn từ khóa 2013 ĐH và 2014 CĐ đến khóa 2015 ( khóa 2016 tổng hợp vào cuối tháng 10) - Hạn Chót gửi về...