ĐĂNG KÝ DỰ THI


* Thí sinh chỉ được phép đăng ký 1 lần duy nhất - Thí sinh cần phải xem kỹ nội dung đăng ký.
* Sau khi gửi Phiếu đăng ký này - Thí sinh cần phải liên hệ với Phòng Công tác sinh viên học sinh để ký xác nhận.
Họ tên / Tên nhóm:
Mã SV:
Dân tộc:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Thường trú:
Địa chỉ:
CMND:
Điện thoại:
Khoa:
Lớp:
Thể loại dự thi:
Số lượng người tham gia:
Tên tiết mục dự thi:
Link Facebook cá nhân:
Hình đại diện: