Đề cương môn học

Đề Cươnng môn học ngành Điện Công Nghiệp khóa 2011

.

Attachments:
Download this file (De cuong An toan dien.doc)De cuong An toan dien.doc[ ]138 kB
Download this file (De cuong Cac giai phap tiet kiem nang luong.doc)De cuong Cac giai phap tiet kiem nang luong.doc[ ]108 kB
Download this file (De cuong DA Do luong va dieu khien dung may tinh.doc)De cuong DA Do luong va dieu khien dung may tinh.doc[ ]96 kB
Download this file (De cuong DA Nha may dien, Tram bien ap va bao ve role.doc)De cuong DA Nha may dien, Tram bien ap va bao ve role.doc[ ]142 kB
Download this file (De cuong Dien tu cong suat.doc)De cuong Dien tu cong suat.doc[ ]102 kB
Download this file (De cuong Do an Cung cap dien.doc)De cuong Do an Cung cap dien.doc[ ]93 kB
Download this file (De cuong Do an tong hop (103).doc)De cuong Do an tong hop (103).doc[ ]100 kB
Download this file (De cuong Do an tong hop (112).doc)De cuong Do an tong hop (112).doc[ ]92 kB
Download this file (De cuong Do an tong hop (C81).doc)De cuong Do an tong hop (C81).doc[ ]97 kB
Download this file (De cuong Do an tong hop (C84).doc)De cuong Do an tong hop (C84).doc[ ]92 kB
Download this file (De cuong Do an tot nghiep (103).doc)De cuong Do an tot nghiep (103).doc[ ]102 kB
Download this file (De cuong Do an tot nghiep (112).doc)De cuong Do an tot nghiep (112).doc[ ]93 kB
Download this file (De cuong Do luong va dieu khien dung may tinh.doc)De cuong Do luong va dieu khien dung may tinh.doc[ ]81 kB
Download this file (De cuong Giai tich mach dien.doc)De cuong Giai tich mach dien.doc[ ]170 kB
Download this file (De cuong Ham phuc va toan tu.doc)De cuong Ham phuc va toan tu.doc[ ]112 kB
Download this file (De cuong He thong cung cap dien.doc)De cuong He thong cung cap dien.doc[ ]141 kB
Download this file (De cuong He thong dieu khien so.doc)De cuong He thong dieu khien so.doc[ ]98 kB
Download this file (De cuong Khi cu dien va trang bi dien.doc)De cuong Khi cu dien va trang bi dien.doc[ ]133 kB
Download this file (De cuong Ky thuat cao ap.doc)De cuong Ky thuat cao ap.doc[ ]106 kB
Download this file (De cuong Ky thuat chieu sang.doc)De cuong Ky thuat chieu sang.doc[ ]109 kB
Download this file (De cuong Ky thuat dien dan dung.doc)De cuong Ky thuat dien dan dung.doc[ ]123 kB
Download this file (De cuong Ky thuat dien lanh.doc)De cuong Ky thuat dien lanh.doc[ ]120 kB
Download this file (De cuong Ky thuat dien.doc)De cuong Ky thuat dien.doc[ ]91 kB
Download this file (De cuong Ky thuat do luong.doc)De cuong Ky thuat do luong.doc[ ]110 kB
Download this file (De cuong Ky thuat robot.doc)De cuong Ky thuat robot.doc[ ]107 kB
Download this file (De cuong Ly thuyet dieu khien tu dong hien dai.doc)De cuong Ly thuyet dieu khien tu dong hien dai.doc[ ]97 kB
Download this file (De cuong Mang truyen tai va phan phoi dien.doc)De cuong Mang truyen tai va phan phoi dien.doc[ ]124 kB
Download this file (De cuong May dien.doc)De cuong May dien.doc[ ]111 kB
Download this file (De cuong Nang luong tai tao.doc)De cuong Nang luong tai tao.doc[ ]135 kB
Download this file (De cuong Nha may dien, Tram bien ap va bao ve role.doc)De cuong Nha may dien, Tram bien ap va bao ve role.doc[ ]162 kB
Download this file (De cuong PLC.doc)De cuong PLC.doc[ ]120 kB
Download this file (De cuong Quan ly cong nghiep.doc)De cuong Quan ly cong nghiep.doc[ ]120 kB
Download this file (De cuong Quan ly du an.doc)De cuong Quan ly du an.doc[ ]122 kB
Download this file (De cuong SCADA.doc)De cuong SCADA.doc[ ]115 kB
Download this file (De cuong TB dien tu trong cong nghiep.doc)De cuong TB dien tu trong cong nghiep.doc[ ]109 kB
Download this file (De cuong TH PLC.doc)De cuong TH PLC.doc[ ]96 kB
Download this file (De cuong TH SCADA.doc)De cuong TH SCADA.doc[ ]98 kB
Download this file (De cuong Thuc tap dien, dien tu co so.doc)De cuong Thuc tap dien, dien tu co so.doc[ ]95 kB
Download this file (De cuong Thuc tap tot nghiep (103).doc)De cuong Thuc tap tot nghiep (103).doc[ ]100 kB
Download this file (De cuong Thuc tap tot nghiep 103.doc)De cuong Thuc tap tot nghiep 103.doc[ ]100 kB
Download this file (De cuong Thuc tap tot nghiep 112.doc)De cuong Thuc tap tot nghiep 112.doc[ ]101 kB
Download this file (De cuong Thuc tap tot nghiep C81.doc)De cuong Thuc tap tot nghiep C81.doc[ ]100 kB
Download this file (De cuong Thuc tap tot nghiep C84.doc)De cuong Thuc tap tot nghiep C84.doc[ ]101 kB
Download this file (De cuong Thuc tap tot nghiep.doc)De cuong Thuc tap tot nghiep.doc[ ]100 kB
Download this file (De cuong TN Dien tu cong suat.doc)De cuong TN Dien tu cong suat.doc[ ]121 kB
Download this file (De cuong TN Giai tich mach dien.doc)De cuong TN Giai tich mach dien.doc[ ]150 kB
Download this file (De cuong TN Ky thuat do.doc)De cuong TN Ky thuat do.doc[ ]88 kB
Download this file (De cuong TN May dien.doc)De cuong TN May dien.doc[ ]87 kB
Download this file (De cuong Truong dien tu.doc)De cuong Truong dien tu.doc[ ]108 kB
Download this file (De cuong Truyen dong dien trong robot.doc)De cuong Truyen dong dien trong robot.doc[ ]102 kB
Download this file (De cuong Truyen dong dien.doc)De cuong Truyen dong dien.doc[ ]109 kB
Download this file (De cuong Tu dong hoa qua trinh san xuat.doc)De cuong Tu dong hoa qua trinh san xuat.doc[ ]87 kB
ĐT: (08) 3 5120 255
Email: khoa.cddt@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Đăng nhập | Liên Hệ
Bản quyền © 2013