SINH VIÊN - BIỂU MẪU

Nội dung thực tập tốt nghiệp và biểu mẫu liên quan thực tập tốt nghiệp

Sinh viên lưu ý khung cho điểm của công ty thực tập để làm theo, download mẫu gửi công ty thực tập.

BM liên quan thi tốt nghiệp

Dành cho đối tượng SV không tốt nghiệp chung đợt của lớp.

Các biểu mẫu liên quan điểm

Sinh viên phải tự in ra khi cần.

Biểu mẫu về xin thôi học, tạm ngừng học, chuyển trường-ngành-hệ,bảo lưu điểm, nhập học lại

Sinh viên phải tự in các biểu mẫu này khi cần. Nếu mẫu yêu cầu kèm bảng điểm thì khi nộp Khoa và Phòng Đào tạo phải có theo bảng điểm mới nhận xét duyệt. SV nộp ở đâu thì đến nơi đó nhận lại sự phản hồi. Phòng Đào tạo...