HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Một số câu hỏi thường gặp trong đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Một số câu hỏi thường gặp trong đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

1. ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN LÀ GÌ? THANG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO? Trả lời: Đánh giá rèn luyện là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên. Điểm rèn luyện là điểm đạt được khi đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên trên 05 tiêu...