SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 08/2016

Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 25.08.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7)              ...

Danh sách Sinh Viên làm Lễ Tốt Nghiệp - Ngày 06/08/2016

Sinh viên xem thông báo và quy trình làm lễ tốt nghiệp tại mục "Sinh viên -> Thông báo". ***Danh sách xem file đính kèm.

Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 06/2016

Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 07.07.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7)...