SINH VIÊN - BIỂU MẪU SINH VIÊN

Biểu mẫu thực hiện báo cáo Thực tập TN - Áp dụng từ năm 2017 trở đi_Update 17/03/2017

Sinh viên xem thông tin chi tiết các biểu mẫu ở file đính kèm.

Hướng dẫn, các biểu mẫu và chế tài thực hiện Khóa luận tốt nghiệp_Update 03/01/2017

SV làm theo tất cả các hướng dẫn và biểu mẫu. (Đã cập nhật_Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm)

TB triển khai kỳ thực tập DN và mẫu đơn xin tham gia dành cho SV Khóa 15

Sinh viên lưu ý các file đính kèm: 1. Thông báo triển khai. 2. Đơn xin tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp dành cho SV ngành Quản trị Khách sạn. 3. Đơn xin tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp dành cho SV ngành Quản trị...

Biểu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên

Sinh viên xem các biểu mẫu tại file đính kèm.

Biểu mẫu và các hướng dẫn thực hiện báo cáo cho Môn học ngoài trường

Sinh viên các ngành Quản trị Khách sạn - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành lưu ý: - Khi tham gia môn học ngoài trường (Seminar 1+2; Kiến tập Khách sạn / Resort; Thực tập Tour 1+2; Thực tập Tour Miền tây/Miền trung)...