SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN

Tra cứuTT nộp BS hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt xét 28.02.2017

Sinh viên thông tin tại link sau:  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx

Đăng ký tham gia chương trình giao lưu Doanh nhân - Sinh viên, chủ đề "Tự tin lập nghiệp"

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU DOANH NHÂN – SINH VIÊN, CHỦ ĐỀ “TỰ TIN LẬP NGHIỆP   Tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ giao lưu với các doanh nhân thành đạt, thông tin cho sinh viên về “Giải...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp - Lớp 15HKS01_Update 19/03/2017

Sinh viên lưu ý: 1. Các trình tự thời gian và công viêc cụ thể mà SV phải thực hiện trong suốt quá trình thực tập TN. (Xem kế hoạch ở file đính kèm). 2. Link các biểu mẫu, quy định về việc thực hiện Báo cáo tốt...

Nhắc nhở_Kế hoạch thực tập tốt nghiệp - Khóa 14 - Hệ CĐCQ_Update 19/03/2017

Sinh viên lưu ý: 1. Các trình tự thời gian và công viêc cụ thể mà SV phải thực hiện trong suốt quá trình thực tập TN. (Xem kế hoạch ở file đính kèm). 2. Link các biểu mẫu, quy định về việc thực hiện Báo cáo tốt...

Nhắc nhở_Kế hoạch thực tập tốt nghiệp - Khóa 13 - Hệ ĐHCQ_Update 19/03/2017

Sinh viên lưu ý: 1. Các trình tự thời gian và công viêc cụ thể mà SV phải thực hiện trong suốt quá trình thực tập TN. (Xem kế hoạch ở file đính kèm). 2. Link các biểu mẫu, quy định về việc thực hiện Báo cáo tốt...

Thông báo đóng tiền tour Thực tập Tour 1, Tour Miền Tây

Sinh viên lưu ý các thông tin ở file đính kèm.