THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 1115KGT1811

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1115KGT1811 khai giảng vào thứ 4 ngày 18/11 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học  thứ 2: A04.20; thứ 4,6: A04.02 - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.   Lưu ý:  -...

Thời khóa biểu lớp 1115KGT1711

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1115KGT1711 khai giảng vào thứ 3 ngày 17/11 ca 5 (từ 9h20 đến 11h35) và học  thứ 3: U02.06; thứ 5: A08.15; thứ 7: A08.10. - Giảng viên: Huỳnh Thị Thiệt.  ...

Kỹ năng tác phong công nghiệp

Lớp Kỹ năng tác phong công nghiệp khai giảng vào sáng 17/11 (từ 8hg00 đến 11g00). Thời khóa biểu cụ thể như sau:  - Ngày 17/11: học tại phòng B-05.09 - Ngày 19/11: học tại phòng B-07.01 Lưu ý: - Sinh viên...

Kỹ năng nói chuyện trước đám đông

Lớp Kỹ năng nói chuyện trước đám đông có 2 lớp khai giảng vào sáng 16/11 (từ 8hg00 đến 11g00). Nhóm lớp 1 - Mã lớp: 1115KMC1611:  học tại phòng B-12.01 cả 2 buổi 16/11 và 18/11. Nhóm lớp 2- Mã lớp:...

Thời khóa biểu lớp 1115KGT1211

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1115KGT1211 khai giảng vào thứ 5 ngày 12/11 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học  thứ 3: B09.07; thứ 5: B09.08; thứ 7: B09.0.2 - Giảng viên: Nguyễn Diệu Thảo Nguyên....

Thời khóa biểu lớp 1115KBP3010

Lớp Kỹ năng bàn phím 115KBP3010 khai giảng vào thứ 6 ngày 06/11 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15)   và học thứ 2,4,6 tại phòng A06.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.  Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 1015KGT2910

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1015KGT2910 khai giảng vào thứ 5 ngày 29/10 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học  thứ 3: B08.04; thứ 5: B10.03; thứ 7: B09.07. - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.   Lưu...

Thời khóa biểu lớp 1015KBP2710

Lớp Kỹ năng bàn phím 1015KBP2710 khai giảng vào thứ 3 ngày 27/10 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15)   và học thứ 3,5,7 tại phòng A08.02. - Giảng viên: Lâm Phúc Chí.  Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 1015KBP2610

Lớp Kỹ năng bàn phím 1015KBP2610 khai giảng vào thứ 2 ngày 26/10 ca 3+4 (từ 12h30 đến 17h20)  tại phòng A06.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.  Lưu ý:  - Học viên...

Thời khóa biểu lớp 1015KBP0710

Lớp Kỹ năng bàn phím 1015KBP0710 khai giảng vào thứ 4 ngày 14/10 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15)   và học thứ 2,4,6 tại phòng A08.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.  Lưu ý:  - Học viên kiểm...