THỜI KHÓA BIỂU

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0317KGT2903

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0317KGT2903 khai giảng vào thứ 4 ngày 29/03/2017 ca (1+2) (từ 7g00 đến 11g30) và học thứ 2 phòng A-06.28 và thứ 4 phòng B-08.09. - Giảng viên: Nguyễn...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP2003

Lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP2003 khai giảng vào thứ 2 ngày 20/03/2017 ca 3 (từ 13g00 đến 15g15) và học thứ 2,4 A-09.02/3, thư 6 phòng A-08.02/9. - Giảng viên: Trần...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0317KGT1403

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0317KGT1403 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/03/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 phòng A-04.14. - Giảng viên: Huỳnh Thị Thiệt  ...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP1303

Lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP1303 khai giảng vào thứ 2 ngày 13/03/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2,4,6 phòng A-09.02/10. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu ý:...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0217KGT2002

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0217KGT2002 khai giảng vào thứ 2 ngày 20/02/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4 phòng A-06.26, thứ 6 phòng A-06.27. - Giảng viên:...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0217KBP2102

Lớp Kỹ năng bàn phím 0217KBP2102 khai giảng thứ 3 ngày 21/02/2017 vào thứ 3,5,7 (từ 18g00 đến 20g15) phòng A-10.02. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu ý:  - Học viên kiểm tra thông...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0117KGT1912

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0117KGT1912 khai giảng vào thứ 4 ngày 04/01 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4, 6 phòng A-06.30 (chuyển sang phòng A-04.29) - Giảng viên:...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 1116KBP1910

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1116KBP1910 khai giảng vào thứ 4 ngày 30/11 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 4 phòng A-06.02, thứ 2, 6 phòng A-10.02. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu...

Thời khóa biểu lớp 1116KGT2811

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1116KGT2811 khai giảng vào thứ 2 ngày 28/11 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4, 6 phòng A-04.11. - Giảng viên: Cao Văn Cang   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 1116KGT2311 - Nhóm Thảo Tú

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1116KGT2311 khai giảng vào thứ 4 ngày 23/11 ca 3 (từ 12g30 đến14g45) và học thứ 2, 4, 6 phòng A-04.11. - Giảng viên: Chế Dạ Thảo   Lưu ý:...