# MSHV Số hiệu Chứng chỉ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa Thi SVS Ngày ký
[{{$index + 1}}] {{item.ma_sinh_vien}} {{item.so_hieu}} {{item.ten_chung_chi}} {{item.ho_ten}} {{item.ngay_sinh | date : "dd/MM/yyyy"}} {{item.noi_sinh}} {{item.khoa_thi | date : "dd/MM/yyyy"}} {{item.so_vao_so}} {{item.ngay_cap | date : "dd/MM/yyyy"}}
Không tìm thấy dữ liệu