KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 25/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 25/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 28/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 24/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 24/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 28/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/05/20167

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 22/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 28/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 16/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 16/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 15/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 15/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 10/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 10/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH-TRUNG NGÀY 23/04/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 23/04/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 04/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 09/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 09/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 30/05/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 08/05/2017 cập nhật lại 15/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 08/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 30/05/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - NHẬT - B1 NGÀY 09/04/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 09/04/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 04/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

Banner Tư vấn trực tuyến