KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 08/01/2016

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 08/01/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 16/01/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 16/01/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 13/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - TIẾNG NHẬT NGÀY 25/12/2016

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 25/12/2016. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 26/02/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 11/01/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 11/01/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 08/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 10/01/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 10/01/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 08/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1 NGÀY 11/12/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin.  

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 09/01/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 09/01/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 01/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 07/01/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 07/01/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 01/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 27/12/2016

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 27/12/2016. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 16/01/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 04/01/2016

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 04/01/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 16/01/2017. Thời gian đăng ký kể từ...