KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 20/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 11/04/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 21/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 21/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 14/04/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 20/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 20/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 14/04/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 14/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 14/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 10/04/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 15/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 15/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 04/04/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 13/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 13/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 04/04/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - NHẬT - TRUNG NGÀY 26/02/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 26/02/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 09/04/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 08/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 08/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 21/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 06/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 06/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 15/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 01/03/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 01/03/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 14/03/2017. Thời gian đăng ký kể từ...