LỊCH THI

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 23/05/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 22/05/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 21/05/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 19/05/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 21/05/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 18/05/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/05/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước hoặc không có tên vui lòng liên hệ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY13/05/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước hoặc không có tên vui lòng liên hệ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA VÀ TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 07/05/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 04/05/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/04/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước hoặc không có tên vui lòng liên hệ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA & CẤP TỐC NGÀY 23/04/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 18/04/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 09/04/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 04/04/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 01/04/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước hoặc không có tên vui lòng liên hệ...

Banner Tư vấn trực tuyến