CUỘC THI HUTECH BARTENDER 2011
Trở về
Thi bi?u di?n Bartender
Ph?n thi bi?u di?n pha ch?
Không ch? có nam sinh tham gia thi bi?u di?n Bartender, các n? sinh cung làm s?ng d?ng cu?c thi
Thi bi?u di?n Bartender
Thi bi?u di?n Bartender
Ph?n thi pha ch?
HUTECH BARTENDER luôn thu hút các thí sinh trong toàn Tru?ng tham gia
Thi bi?u di?n Bartender
Thi bi?u di?n Bartender
Thi bi?u di?n Bartender
Thi bi?u di?n Bartender
T? nh?ng cu?c thi t?i Tru?ng, các tài nang dã du?c phát hi?n và bay cao
Start slideshow
loading