BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẠM VŨ LUẬN THĂM, LÀM VIỆC TẠI HUTECH
Trở về
Hi?u tru?ng Nhà tru?ng gi?i thi?u v?i B? tru?ng thành ph?n tham d? bu?i làm vi?c
Hi?u tru?ng Nhà tru?ng gi?i thi?u v?i B? tru?ng thành ph?n tham d? bu?i làm vi?c
Hi?u tru?ng Nhà tru?ng báo cáo tình hình ho?t d?ng
Hi?u tru?ng Nhà tru?ng báo cáo tình hình ho?t d?ng
B? tru?ng Ph?m Vu Lu?n vui m?ng v?i nh?ng thành công  c?a HUTECH
B? tru?ng d? ngh? Nhà tru?ng ti?p t?c phát huy thành tích dã d?t du?c
...d? xây d?ng Nhà tru?ng v?ng m?nh, góp ph?n dào t?o ngu?n nhân l?c ch?t lu?ng cao cho d?t nu?c
B? tru?ng Ph?m Vu Lu?n ch? d?o
Lãnh d?o Nhà tru?ng ch?p ?nh luu ni?m cùng B? tru?ng
Ðoàn cán b? B? Giáo d?c và Ðào t?o tham quan Tru?ng
Ðoàn cán b? B? Giáo d?c và Ðào t?o tham quan Trung tâm Thí nghi?m Co -Ði?n - Ði?n t?
T?ng k?t bu?i làm vi?c
Start slideshow
loading