ĐỘI ĐUA XE NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GIÀNH GIẢI 4 TẠI CUỘC THI ĐUA XE NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TOÀN QUỐC 2011
Trở về
Vòng lo?i cu?c thi thi?t k? xe ch?y b?ng nang lu?ng m?t tr?i toàn qu?c 2011
Xe dua c?a HUTECH cán dích d?u tiên t?i Vòng lo?i
Vu?t qua vòng lo?i v?i thành tích kh? quan, d?i dua HUTECH vinh d? có m?t t?i Vòng Chung k?t toàn qu?c
Xe c?a HUTECH du?c trang hoàng d? tham d? Vòng Chung k?t toàn qu?c
Vòng Chung k?t toàn qu?c là noi quy t? các d?i dua c?a nhi?u doanh nghi?p và các tru?ng m?nh trong kh?i ngành k? thu?t
Ð?i dua nh?n du?c s? d?ng viên k?p th?i cùa th?y Hi?u tru?ng, th?y Ch? t?ch HÐQT tru?c gi? thi d?u
C? d?ng viên HUTECH náo nhi?t trên khán dài
Các d?i dua di?u hành tru?c gi? khai cu?c Vòng Chung k?t
Mang SBD 04, t?i du?ng ch?y s? 4, d?i dua HUTECH n?i tr?i t?i Vòng Chung k?t
So kè cùng d?i dua Công ty Vu Phong
Thái t? Ðan M?ch là ngu?i ph?t c? cho các d?i dua t?i vòng thi quy?t d?nh th? h?ng
Ð?i dua HUTECH tang t?c
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading