4 THÍ SINH HUTECH TẠI CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 2011
Trở về
Thí sinh Hu?nh Th? Ng?c Hân (sinh viên khoa Qu?n tr? kinh doanh)
Thí sinh Ngô Hu?nh B?o Ng?c (sinh viên khoa Qu?n tr? kinh doanh)
Thí sinh Lê Truong Kim Ph?ng (sinh viên khoa M? thu?t Công nghi?p)
Thí sinh Hu?nh Th? Ng?c Hân (sinh viên khoa Qu?n tr? kinh doanh)
Thí sinh Hu?nh Th? Ng?c Hân do?t gi?i Ngu?i d?p du l?ch
Thí sinh Ngô Hu?nh B?o Ng?c - Top 10 trình di?n trang ph?c truy?n th?ng
Lê Truong Kim Ph?ng
B?o Ng?c nh?n thu?ng top 10 trình di?n trang ph?c truy?n th?ng
Thí sinh Kim Ph?ng trong ph?n thi trang ph?c d? h?i
B?o Ng?c trong ph?n thi trang ph?c d? h?i
Thí sinh Thoòng Co?c Dinh (khoa Ti?ng Anh)
Ng?c Hân trong ph?n thi trang ph?c truy?n th?ng
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading