MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NGOÀI GIỜ HỌC
Trở về
Ngày h?i tuy?n d?ng t? ch?c ngay t?i Tru?ng du?c t? ch?c thu?ng xuyên
Di?n viên Chi B?o và ho?t d?ng t? thi?n v?i sinh viên HUTECH
Sinh viên tham gia các chuong trình k? nang du?c t? ch?c t?i Tru?ng
Nhi?u h?i th?o b? ích du?c Nhà tru?ng t? ch?c thu?ng xuyên cho sinh viên
HUTECH v?i ngày h?i
C?u sinh viên Nguy?n Phu?c Th?nh và guong sáng HUTECH
Nhi?u doanh nghi?p l?n t? ch?c tuy?n d?ng sinh viên s?p t?t nghi?p
Nh?ng chuong trình k? nang góp ph?n rèn luy?n sinh viên
Sinh viên HUTECH tình nguy?n dêm Giáng sinh
TS Hu?nh Van Son v?i chuong trình k? nang m?m t?i HUTECH
Ð?p xe vì môi tru?ng
Nhà tru?ng t? ch?c tham t?ng quà các gia dình có công v?i cách m?ng
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading