HỘI THAO SINH VIÊN, HỌC SINH 2011 - 2012
Môn Bóng dá luôn là môn th? thao du?c yêu thích nh?t c?a H?i thao SV,HS các nam
Khoa Công ngh? thông tin - Ð?i bóng vô d?ch n?i dung Bóng dá Nam
Khoa Qu?n tr? kinh doanh - Vô d?ch bóng dá N?
Tr?n chung k?t n?i dung Bóng dá Nam
Chu?n b? cho L? khai m?c H?i thao
Các c? d?ng viên r?n ràng tru?c gi? khai cu?c
Bi?u di?n Bartender t?i L? khai m?c H?i thao 2011-2012
Toàn c?nh L? khai m?c H?i thao 2011-2012
CLB Karatedo HUTECH bi?u di?n khai m?c
CLB VoVinam HUTECH cung không kém c?nh v?i các màn trình di?n d?y lôi cu?n
Võ thu?t là các b? môn dang thu hút sinh viên tham gia sinh ho?t
Ðây là n?i dung kéo co
Previous Page1 2 3 Next Page
Start slideshow
loading