LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2011-2012
Trở về
Van ngh? chào m?ng L? khai gi?ng 2011-2012 và m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam
Van ngh? chào m?ng L? khai gi?ng 2011-2012 và m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam
Van ngh? chào m?ng L? khai gi?ng 2011-2012 và m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam
Hi?u tru?ng Nhà tru?ng khai tr?ng kh?i d?u nam h?c m?i
Van ngh? chào m?ng L? khai gi?ng 2011-2012 và m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam
Ba nhà giáo uu tú c?a HUTECH nh?n b?ng khen c?a B? tru?ng B? Giáo d?c và Ðào t?o
Th?y Ki?u Tuân vinh d? du?c T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam trao t?ng k? ni?m chuong
GS Hoàng Hung (trái) nh?n hoa chúc m?ng v?i ni?m vui du?c H?i d?ng Ch?c danh Giáo su công nh?n Giáo su
Tân TS. Lê M?nh H?i (ph?i) nh?n hoa chúc m?ng t? TS. Ki?u Xuân Hùng
Th?y Cao Quang Minh (ph?i) nh?n b?ng khen c?a Ð?ng u? Kh?i
PGS.TS Cao Minh Thì nh?n k? ni?m chuong vì s? nghi?p xây d?ng t? ch?c Công doàn
Các cá nhân du?c T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam trao t?ng k? ni?m chuong vì s? nghi?p xây d?ng t? ch?c Công doàn
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading