LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ, CỬ NHÂN CHƯƠNG TRÌNH LINCOLN-HUTECH
Trở về
H?c viên chuong trình h?p tác dào t?o Lincoln - HUTECH trong L? t?t nghi?p
PGS.TS Bùi Xuân Lâm - Phó Hi?u tru?ng Nhà tru?ng phát bi?u t?i L? trao b?ng
Các khoá h?c C? nhân và Th?c si Lincoln-HUTECH luôn thu hút h?c viên
Hi?u tru?ng Tru?ng Ð?i h?c Lincoln vui m?ng phát bi?u t?i L? trao b?ng
V?i ki?n th?c du?c trang b? cùng b?ng c?p qu?c t? các tân c? nhân, th?c si s? dóng góp nhi?u cho xã h?i
Hi?u tru?ng Ð?i h?c Lincoln trao b?ng t?t nghi?p
Các  giáo su Ð?i h?c Lincoln chúc m?ng tân th?c si
R?ng ng?i ni?m vui ngày nh?n b?ng
R?ng ng?i ni?m vui ngày nh?n b?ng
R?ng ng?i ni?m vui ngày nh?n b?ng
R?ng ng?i ni?m vui ngày nh?n b?ng
R?ng ng?i ni?m vui ngày nh?n b?ng
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading