CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 2011
Sinh viên HUTECH hào h?ng ra quân Mùa hè xanh 2011
Lãnh d?o Nhà tru?ng và d?i hình t?i m?t tr?n Ðak Nông
N? cu?i chi?n si tru?c gi? v? m?t tr?n
Chi?n si Mùa hè xanh HUTECH ra quân t?i m?t tr?n Ðak Nông
Chi?n si Mùa hè xanh HUTECH ra quân t?i m?t tr?n Ðak Nông
Chi?n si Mùa hè xanh HUTECH ra quân t?i m?t tr?n Ðak Nông
Chi?n si Mùa hè xanh HUTECH t?i L? t?ng k?t m?t tr?n Ðak Nông
Xây nhà tình nghia t?i m?t tr?n Ðak Nông
H?c trò  Mùa hè xanh HUTECH bi?u di?n van ngh?
Chi?n si HUTECH t? ch?c l?a tr?i cho h?c trò và thanh niên noi dóng quân
Chi?n si Mùa hè xanh HUTECH và các tru?ng b?n t?i m?t tr?n Mùa hè xanh Lào
H?c trò Mùa hè xanh HUTECH
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading