3 THÍ SINH HUTECH ĐẠT GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG PARKSON 2011
Trở về
Nhi?u ngu?i m?u, lãnh d?o c?p cao c?a Parkson d? L? trao gi?i cu?c thi thi?t k? th?i trang Parkson 2011
Các thí sinh vào Chung k?t, 3 thí sinh c?a HUTECH (d?u tiên, th? 5, th? 8 t? trái qua)
B? Suu t?p d?t gi?i Khuy?n khích c?a thí sinh Nguy?n Th? Nh?t (HUTECH)
thí sinh Nguy?n Th? Nh?t (th? 4 t? ph?i qua) cùng thí sinh d?t gi?i khuy?n khích cu?c thi
Thí sinh Nguy?n Th? Nh?t (HUTECH) du?c Ths Ng?c Quyên (ph?i) trao gi?i
B? Suu t?p d?t gi?i Ba c?a thí sinh Thuý Ki?u (HUTECH)
NTK Van Thành Công trao gi?i Ba cho thí sinh Thuý Ki?u (HUTECH)
Ban Giám kh?o hài lòng v?i các BST d?t gi?i c?a cu?c thi
B? Suu t?p d?t gi?i Nh?t c?a thí sinh Ðoàn Th? Di?m Thu (HUTECH)
Di?m Thu trong ni?m vui du?c T?ng Giám d?c Parkson trao thu?ng
Ch? d?
Ban T? ch?c, lãnh d?o các don v? c?a HUTECH và gia dình chúc m?ng thí sinh d?t gi?i Nh?t
Start slideshow
loading