CUỘC THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT ROBOCON HUTECH 2011
Ðông d?o sinh viên c? vu cho cu?c thi
Ð?i thi khoá 2008 khoa Co - Ði?n - Ði?n t?
Cu?c thi Robocon c?p Tru?ng du?c duy trì t? ch?c hàng nam t?i HUTECH
T? cu?c thi, các d?i thi xu?t s?c nh?t dã du?c l?a ch?n d? tham gia cu?c thi toàn qu?c
Sân kh?u cu?c thi du?c xây d?ng th?c t? v?i cu?c thi Robocon toàn qu?c
Sinh viên hang hái tham gia cu?c thi
Không ch? là sân choi gi?i trí, Robocon còn là cu?c thi trí tu?, giúp sinh viên tang thêm ki?n th?c th?c hành
Nhà tru?ng hõ tr? t?i da cho các d?i tham gia cu?c thi
Cu?c thi nam 2011 ch?ng t? s? vu?t tr?i c?a các d?i robocon d?n t? khoa Co - Ði?n - Ði?n t?
Các trang thi?t b?, lap top, vi m?ch...luôn d?ng hành cùng m?i cu?c thi
Ð?i thi d?n t? khoa Công ngh? thông tin
Robo t? d?ng và Robo di?u khi?n b?ng tay cùng ho?t d?ng
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading