CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Chuong trình van ngh?
Th?y Van D? - Phó Bí thu Ð?ng u?,  Phó Hi?u tru?ng phát bi?u t?i chuong trình
Ca si Nam Cu?ng v?i
Ca si Quang Hà v?i ca khúc
Quang Hà nh?n du?c s? c? vu n?ng nhi?t c?a sinh viên HUTECH
Ca si Trang Nhung (trái) giao luu v?i MC và sinh viên HUTECH
Sinh viên HUTECH giao luu v?i các ca si khách m?i
Ca si Quách Thành Danh
Wanbi Tu?n Anh không quên c?m on lãnh d?o Nhà tru?ng và sinh viên HUTECH dã ?ng h? các ca si
Chuong trình k? ni?m CMT8 và chào dón tân sinh viên Cao d?ng Th?c hành dã di?n ra thành công
Nhóm nh?c có c?u sinh viên HUTECH
Anthoni Hoàng (gi?a) xúc d?ng v?i l?n tr? v? tru?ng xua
Start slideshow
loading