HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CÁC KHOA TRONG TRƯỜNG
Chuong trình van ngh? c?a các khoa luôn du?c sinh viên chu?n b? ki lu?ng
Sân choi van ngh? là co s? d? t?o ra các sinh viên tài nang
Ti?t m?c bi?u di?n c?a khoa K? toán - Tài chính - Ngân hàng
Các ti?t m?c du?c dàn d?ng b?i sinh viên nhung không kém ph?n chuyên nghi?p
Nh?ng gi?ng ca t?t là nòng c?t cho d?i van ngh? Nhà tru?ng thu?ng xuyên du?c phát hi?n t? các cu?c thi
Ti?t m?c múa d?c s?c c?a sinh viên khoa Qu?n tr? kinh doanh
Ti?t m?c song ca c?a sinh viên khoá 2009
Ti?t m?c nh?y hi?n d?i sôi d?ng
Ðàn, hát trong H?i thi van ngh? c?a khoa Công ngh? thông tin
M?t gi?ng ca n? hi?m hoi c?a khoa Công ngh? thông tin
Ti?t m?c múa c?a sinh viên khoa K? toán - Tài chính - Ngân hàng
Ti?t m?c nh?y hi?n d?i sôi d?ng
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading