HOẠT ĐỘNG VÕ THUẬT -THỂ THAO
Trở về
Ð?i tuy?n C?u lông HUTECH giành nhi?u huy chuong t?i gi?i C?u lông sinh viên toàn qu?c 2005
Gi?i nhì d?ng d?i n? gi?i C?u lông sinh viên toàn qu?c 2005
Ð?i bóng chuy?n nam HUTECH giành gi?i cao t?i cúp bóng chuy?n TP.HCM-Sting 2006
Ð?i bóng chuy?n nam HUTECH giành gi?i cao t?i cúp bóng chuy?n TP.HCM-Sting 2006
Ð?i bóng chuy?n nam HUTECH giành gi?i cao t?i cúp bóng chuy?n TP.HCM-Sting 2006
Ð?i C?u lông HUTECH giành gi?i cao t?i gi?i C?u lông sinh viên toàn qu?c 2007
Ð?i bóng dá HUTECH vô d?ch Bóng dá sinh viên toàn thành 2008
Ð?i bóng dá HUTECH giành ngôi nhì gi?i Bóng dá mini qu?n Bình Th?nh 2009
CLB Vovinam HUTECH sinh ho?t t?i ti?n s?nh Tru?ng
Ð?i tuy?n Vovinam HUTECH giành gi?i cao t?i gi?i Vovinam TP.HCM 2010
Ng?c Thanh - C?u sinh viên khoa Qu?n tr? kinh doanh là m?t trong nh?ng guong tiêu bi?u trong phong trào th? thao
Luu Ng?c Hùng- C?u sinh viên HUTECH, hi?n dang thi d?u cho CLB Becamex Bình Duong
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
loading