Thông tin về xét công nhận tốt nghiệp
      Sinh viên học chương trình Cao đẳng Nghề xem thông tin tốt nghiệp tại đây: http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep.
      Sinh viên sử dụng mã số sinh viên để tìm kiếm thông tin tốt nghiệp của mình, như sau:

    


14567381