Thông báo đổi phòng học và phòng thi HK3 năm học 2017 - 2018
Sinh viên xem lịch đổi phòng học và phòng thi kèm theo để thực hiện.
14570491