Thông báo thay đổi phòng học
Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp vui lòng tra cứu lại thời khóa biểu học tập để biết phòng học mới.
Lưu ý: Sinh viên thường xuyên tra cứu thông tin trên trang web của Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành (www.caodangthuchanh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới.
Trân trọng.
14571460