Thông báo thời khóa biểu học lại HK3 năm học 2018 - 2019
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo thời khóa biểu học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 như sau:

     Sinh viên đã đăng ký các môn học lại truy cập vào mục thời khóa biểu, nhập mã lớp của mình để xem thời khóa biểu cụ thể.
Thời hạn đóng học phí học lại: Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính: từ ngày 13/05/2019 - 25/05/2019. Trong thời hạn đóng học phí học lại, sinh viên có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu). Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: (028) 35120.790./.
14575750