{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.QuanHuyenName}}
{{$select.selected.PhuongXaName}}
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Tên nước
Tên trường
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.QuanHuyenName}}
{{$select.selected.PhuongXaName}}
Chọn ngành đào tạo
Chọn trường đối tác
Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)