Thông tin
Họ tên: Nguyễn Diệp Ánh Sương
Ngày sinh: 20/04/1991
Địa chỉ: -
Email: anhsuong91@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: -
Lớp: 09DKTC3
Khóa học: 2009 - 2013
Khoa: Khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng
Ngành: Kế Toán Tài Chính
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2013