Thông tin
Họ tên: Nguyễn Tiến Đức
Ngày sinh: 09/04/1995
Địa chỉ: Bổ sung thông tin sau
Email: nguyentienduc090495@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Bổ sung thông tin sau
Lớp: 13DXD01
Khóa học: 2013-2017
Khoa: Khoa Xây Dựng
Ngành: Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016