Thông tin
Họ tên: Phạm Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 23/11/1995
Địa chỉ: Bổ sung thông tin sau
Email: phamthimyngoc231195@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Bổ sung thông tin sau
Lớp: 13DMT06
Khóa học: 2013-2017
Khoa: Viện Khoa Học Ứng Dụng HUTECH
Ngành: Kỹ Thuật Môi Trường
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016