Thông tin
Họ tên: Lê Khả Nhi
Ngày sinh: 13/06/1995
Địa chỉ: 73/8D Lâm Văn Bền, Quận 7
Email: lekhanhi.ny@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Bổ sung thông tin
Lớp: 13CTA02
Khóa học: 13
Khoa: Khoa Tiếng Anh
Ngành: Tiếng Anh Thương Mại
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016