Thông tin
Họ tên: Bạch Thanh Sơn
Ngày sinh: 09/04/1995
Địa chỉ: 7 Huỳnh Khương An, p3 Tp. Vũng Tàu
Email: soidenvt@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Bổ sung thông tin
Lớp: 13DDT01
Khóa học: 13
Khoa: Viện Kỹ Thuật HUTECH
Ngành: Kỹ Thuật Điện Tử - Truyền Thông
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016