Thông tin
Họ tên: christopher TG
Ngày sinh: 10/02/1995
Địa chỉ: jsjsjs sjsjs sisiz
Email: oceanlotus.us@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: jssksk sjskskznzzn
Lớp: jsjsz
Khóa học: isisjsjznznz
Khoa: Viện Đào Tạo Sau Đại học
Ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018