Thông tin
Họ tên: Hà Tiến Thành
Ngày sinh: 01/10/2002
Địa chỉ: 32b/16 bjnhf đáng bình hoà bình dương
Email: thanhichigo114@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Đb
Lớp: 20DPTA2
Khóa học: Truyền thông thiết kế
Khoa: Khoa Truyền Thông và Thiết Kế
Ngành: Thiết Kế Đồ Họa
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018