Thông tin
Họ tên: Lê Hoàng Ngọc Châu
Ngày sinh: 30/08/1999
Địa chỉ: 14 Tôn Thất Đạm, quận 1
Email: llhnchau99@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Công ty TNHH Tim Sen
Lớp: 17DKTA4
Khóa học: Kế Toán
Khoa: Khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng
Ngành: Kế Toán Kiểm Toán
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018