Thông tin
Họ tên: le quan
Ngày sinh: 08/10/1994
Địa chỉ: abc
Email: quanlm@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: hanoi
Lớp: a
Khóa học: 1561165
Khoa: Khoa Luật
Ngành: Luật Kinh Tế
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018