Thông tin
Họ tên: Phan Chi Bao
Ngày sinh: 10/02/1996
Địa chỉ: Q9, HCM
Email: baophan043@outlook.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Prym Group
Lớp: 14DTA13
Khóa học: 2014-2018
Khoa: Khoa Tiếng Anh
Ngành: Tiếng Anh Thương Mại
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018