Thông tin
Họ tên: Trương Minh Hải
Ngày sinh: 20/07/2003
Địa chỉ: Đại Hữu- An Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
Email: truongminhhai337@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Sinh viên trường đại học HUTECH
Lớp: 21DQXA1
Khóa học: 2021-2022
Khoa: Khoa Xây Dựng
Ngành: Quản Lý Xây Dựng
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 1995