Thông tin
Họ tên: Tuan Tran
Ngày sinh: 08/03/1995
Địa chỉ: 60 cau giay
Email: abc123@test.com
Điện thoại:
Nơi công tác: ha noi
Lớp: a8
Khóa học: 2013
Khoa: Khoa Xây Dựng
Ngành: Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018