Thông tin
Họ tên: tuan tran
Ngày sinh: 03/08/1996
Địa chỉ: 60 pham van
Email: tuantran@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: ha noi
Lớp: a6
Khóa học: 5
Khoa: Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành: Công Nghệ Phần Mềm
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018