{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.QuanHuyenName}}
{{$select.selected.PhuongXaName}}
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.QuanHuyenName}}
{{$select.selected.PhuongXaName}}
Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đồng ý xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học như sau: (chọn phương thức xét tuyển)
Ngành 1 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Tổ hợp môn
Ngành 2 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Tổ hợp môn
Ngành 3 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Tổ hợp môn
Ngành 1 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Ngành 2 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Ngành 3 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}

Lưu ý: Thí sinh có thể chọn một trong hai hoặc chọn cả hai để tăng cơ hội trúng tuyển

Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)