THÔNG TIN ĐÀO TẠO - ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Hướng dẫn đăng ký môn học EDUWEB mới Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.
Thông báo thay đổi đường link đăng ký môn học năm học 2010-2011 Sinh viên lưu ý,bắt đầu năm học 2010-2011,để đăng kýmôn học sinh viên nhập trực tiếp địa chỉ:http://daotao.hutech.edu.vn(thay cho địa chỉ cũ làhttp://www3.hutech.edu.vn/dkmh/ )...
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Thông báo về việc đăng kýmôn học học kỳ II năm học 2009-2010 cho sinh viên Khóa 2008Thông báo về tình trạng các lớp môn học được mở vàbị...
THÔNG BÁO CÁC LỚP MÔN HỌC ĐĂNG KÝ Thông báo về tình trạng các lớp môn học được mở (không được mở) trong học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 dành cho tất cả sinh viên hệ ĐH Khóa 08 thuộc khoa Quản trị...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×