THÔNG TIN ĐÀO TẠO - THÔNG BÁO
Thông báo Về việc thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2007 – 2008 môn Anh văn căn bản của khóa 2006 và khóa 2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMPHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúc Số:09/TB-ĐTTP. Hồ ChíMinh,ngày 31...
Về việc triển khai kế hoạch chi tiết học môn Giáo dục quốc phòng,thi lần 2 HK2 và học lại của năm học 2007 - 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠIHỌCKỸ THUẬT CÔNGNGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnhphúc Số:405/TB-ĐKCTP. Hồ...
V/v Ngân hàng Công Thương tạm thời khóa tài khoản của Sinh viên khóa 07 BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌCKỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúc Số:151/ TB-ĐKCTP. Hồ...
V/v làm thẻ sinh viên ( E - Partner ) đợt 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMPHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúc Số:04/ĐTTP. Hồ ChíMinh,ngày 26...
V/v xét lên lớp và thời hạn giải quyết cho Sinh viên được nghỉ học tạm thời,chuyển bậc học và nhập học lại BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌCKỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúc Số:71/ TB-ĐKCTP. Hồ...
V/v hướng dẫn thực hiện trả nợ các môn học thuộc khoa Mác Lênin - TTHCM BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠIHỌCKỸ THUẬT CÔNGNGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnhphúc Số:641/TB-ĐKCTP. Hồ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×