Thông báo v/v Đánh giá sổ đoàn viên năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO
V/v thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ đoàn viên và phê sổ đoàn viên
năm học 2017 - 2018
____________________
Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng đoàn viên năm học 2017 – 2018 và tạo cơ sở để Đoàn Trường có thể đánh giá chính xác quá trình hoạt động và công tác đánh giá chất lượng đoàn viên của các chi đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến các Đoàn Khoa, Chi Đoàn về thời gian kiểm tra hồ sơ đoàn viên và phê sổ đoàn viên.
14570814