ĐOÀN THANH NIÊN - KẾ HOẠCH NĂM 2014-2015
Kế hoạch 03 - KH/ĐTN Chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Kế hoạch 03 - KH/ĐTN Chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM  lần thứ VII nhiệm kỳ 2014 - 2017
Kế hoạch 02 - KH/ĐTN về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công ngh Kế hoạch 02 - KH/ĐTN về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Trường Đại học Công nghệ TP.HCM lần thứ VII,  nhiệm kỳ 2014 - 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC