Kế hoạch 03 - KH/ĐTN Chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn

Kế hoạch 03 - KH/ĐTN Chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM  lần thứ VII nhiệm kỳ 2014 - 2017

0